Πιστοποίηση στα IFRS (ICAEW)

START DATE
END DATE
TUITION FEE
11 September 2019
06 December 2019

Σε συνεργασία με το ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ / ΔΛΠ / IFRS) στα ελληνικά. 

Στόχος του προγράμματος

  • Κατανόηση και εφαρμογή των αρχών και των εννοιών των IFRS για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων
  • Εκτίμηση της επίδρασης που έχουν τα IFRS για έναν οργανισμό
  • Δυνατότητα ανάλυσης και ερμηνείας οικονομικών καταστάσεων και πληροφοριών
  • Χρήση της κατάρτισης για σκοπούς λήψης οικονομικών αποφάσεων ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η ύλη του προγράμματος αναγράφεται στο πρόγραμμα των μαθημάτων. 

Μαθήματα & Διάρκεια

Τα μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων πραγματοποιούνται 2 φορές το χρόνο με 80 ώρες διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο και εξετάσεις που διεξάγονται Ιούνιο και Δεκέμβριο απο το ICAEW. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαναληπτικά μαθήματα (12-16 ώρες) και δοκιμαστική εξέταση (mock exam). 

Εξετάσεις

Η εκπαίδευση οδηγεί στις εξετάσεις για την απόκτηση της διεθνώς έγκυρης πιστοποίησης για τα IFRS του ICAEW, οι οποίες διενεργούνται γραπτώς στην ελληνική γλώσσα. Είναι διάρκειας δύο ωρών, με 60 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ελεύθερη χρήση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων. Η επαρκής βαθμολογία για επιτυχία στις εξετάσεις είναι 55%. 

Προϋποθέσεις εγγραφής

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την εγγραφή.

Κόστος εξετάσεων

300€ (συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μας & εξετάσεις)

400€ (συμμετέχοντες σε εξετάσεις μόνο)


Στο κόστος του προγράμματος περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, παρουσιάσεις εισηγητών και ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης ανά πρότυπο.

Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)